Všeobecné záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu „spotřebiteli“ základní záruční dobu 24 měsíců nebo 12 měsíců pro „právnické osoby, firmy“ a případně prodlouženou záruční dobu dalších 12 měsíců pouze pro „právnické osoby, firmy“ za podmínky, že kupující během záruční doby (základní i prodloužené) objedná veškeré opravy a údržbu předmětu koupě, na které se záruka nevztahuje, výhradně u prodávajícího. V opačném případě, tedy pokud kupující během záruční doby (základní i prodloužené) objedná jakoukoliv opravu či údržbu předmětu koupě, na kterou se záruka nevztahuje, u třetí strany, končí záruka uplynutím základní záruční doby a případné opravy či údržba předmětu koupě, na něž se vztahuje záruka a které prodávající provedl během prodloužené záruční doby, je kupující povinen uhradit. Záruční doba (základní i prodloužená) však končí dosažením životnosti předmětu koupě uvedené v Předávacím a záručním protokolu, předaném kupujícímu prodávajícím spolu s předmětem koupě. Záruka vstupuje v platnost dnem, kdy kupující předmět koupě převzal.

Nároky ze záruky se nevztahují zejména na následující případy:

 1. Vady, jejichž vznik byl vyvolán užíváním předmětu koupě v rozporu s účelem, pro který je určen.
 2. Vady způsobené užíváním předmětu koupě v rozporu s návodem k použití či použitím nevhodného spotřebního materiálu.
 3. Vady způsobené statickou elektřinou, kolísáním napětí v rozvodné síti nebo přepětím ve veřejné telefonní síti.
 4. Vady způsobené skladováním či používáním předmětu koupě v nevhodném prostředí (např. vlhké, prašné, chemicky agresivní apod.), používáním nevhodných provozních prostředků, nosičů dat nebo jiného nevhodného příslušenství, neodborným zacházením či změnou konfigurace.
 5. Vady způsobené vniknutím cizích látek do předmětu koupě (např. vody, prachu) či jiným jeho znečištěním.
 6. ady způsobené poškozením předmětu koupě kupujícím či třetí osobou.
 7. Vady způsobené nevhodnou manipulací, přepravou či dopravou předmětu koupě prováděnou kupujícím či třetí osobou.
 8. Vady způsobené instalací, opravou nebo jiným zásahem do předmětu koupě ze strany jiné osoby než prodávajícího.
 9. Vady a údržba předmětu koupě, jejichž potřeba byla vyvolána nedodržením intervalu pravidelné servisní prohlídky předmětu koupě stanovené v Předávacím a záručním protokolu.
 10. Vady vzniklé po dosažení životnosti předmětu koupě stanovené v Předávacím a záručním protokolu.
 11. Vady vzniklé v důsledku překročení maximální měsíční zátěže stanovené výše v Předávacím a záručním protokolu.
 12. Bylo-li z předmětu koupě nebo jeho části odstraněno výrobní číslo, či bylo-li výrobní číslo předmětu koupě poškozeno.
 13. Vznikla-li vada předmětu koupě důsledku vyšší moci.

 • Záruka se nevztahuje na spotřební materiál nebo náhradní díly do předmětu koupě, které mají od výrobce limitovanou životnost, která je obvykle kratší než je doba záruky stanovená na předmět koupě (např. tonery, inkoustové náplně, fotoválce, tiskové hlavy apod.).
 • Pravidelné servisní prohlídky a údržba předmětu koupě nejsou předmětem záruky.
 • Pravidelné servisní prohlídky předmětu koupě je kupující povinen zajistit výhradně u prodávajícího. Náklady na pravidelné servisní prohlídky předmětu koupě nese v plné výši kupující.
 • Pokud kupující nedodrží interval pravidelné servisní prohlídky, ztrácí nárok na záruční dobu, která je stanovena nad rámec základní záruční doby.
 • Nároky ze záruky je třeba uplatnit u prodávajícího a pro uplatnění těchto nároků je nutné předložit doklad o koupi s podepsaným a řádně vyplněným Předávacím a záručním protokolem.

Zveřejněno: 14. 02. 2016
Aktualizováno: 03. 05. 2019
Zobrazení: 4506